Blue monday: 15% korting
Verder shoppen AFREKENEN shoppingbag

Spelvoorwaarden

Spelvoorwaarden

 • Deze algemene spelvoorwaarden van The Little Green Bag B.V., Sevillaweg 140 (3047 AL) te Rotterdam zijn van toepassing op de promotionele kansspelen die worden georganiseerd door The Little Green Bag, mogelijk in samenwerking met derden.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle spellen. Daarnaast kunnen per spel nog aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.
 • Door deel te nemen aan de acties van The Little Green Bag ga je akkoord met de spelvoorwaarden. Betwisting van deze voorwaarden worden dan ook niet in overweging genomen.
 • Voor vragen en opmerkingen rondom de acties en spelvoorwaarden kan contact worden opgenomen met The Little Green Bag. Dit kan door een e-mail te sturen naar service@thelittlegreenbag.nl.
 • Ieder natuurlijk persoon mag deelnemen aan de acties van The Little Green Bag, met uitsluiting van werknemers van The Little Green Bag en hun directe familieleden of vrienden, en/of verbonden ondernemingen, leveranciers of sponsors waarmee de organisator samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende acties en uit te keren prijzen.
 • Deelnemers onder de 18 jaar verklaren toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger om deel te nemen aan de actie. Wanneer de toestemming niet is gegeven, behoudt The Little Green Bag zich het recht om de prijs niet uit te keren.
 • Met betrekking tot het vorige punt heeft The Little Green Bag te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Bij het in ontvangst nemen van een prijs mag de deelnemer worden gevraagd om een legitimatiebewijs, om te controleren of de deelnemer de daadwerkelijke eigenaar is van de prijs.
 • Wanneer er bij de organisator het vermoeden bestaat dat er sprake is van identiteitsfraude, behoudt The Little Green Bag zich het recht om de actie per direct te beëindigen of de deelnemer uit te sluiten van deelname. Hetzelfde geldt wanneer de organisator van mening is dat de deelnemer of winnaar bewust of onbewust schade probeert te berokkenen aan de reputatie van The Little Green Bag of van de te winnen prijs. Dit alles zonder gehouden te zijn tot enige vorm van restitutie of compensatie.
 • Wanneer blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft opgegeven of op andere wijzen probeert fraude te plegen, behoudt The Little Green Bag zich het recht om de deelnemer uit te sluiten van de actie.
 • Een natuurlijk persoon wordt niet als deelnemer gekwalificeerd wanneer hij zich niet zelf heeft aangemeld voor de actie. Een derde persoon of tussenpartij heeft de deelname dan in werking gezet. The Little Green Bag behoudt zich het recht om dergelijke partijen of personen van deelname uit te sluiten.
 • The Little Green Bag is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de door de deelnemer opgegeven verkeerde gegevens, zoals een telefoonnummer, e-mailadres, huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer en dus levering op een onjuiste plek. Ook is de organisator niet verantwoordelijk voor een storing in het netwerk, hardware of software, die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer of verlies van dergelijke gegevens.
 • Het vaststellen van de prijswinnaar(s) gebeurt op onpartijdige wijze.
 • De prijzen zijn persoonsgebonden en niet inwisselbaar voor een andere prijs of contant geld. Dit geldt ook voor de prijzen die maatgebonden zijn. The Little Green Bag is niet aansprakelijk voor gewonnen artikelen die niet de juiste maat hebben voor de deelnemer/prijswinnaar.
 • Wanneer er meerdere prijzen te winnen zijn, keert The Little Green Bag slechts één prijs uit per deelnemer dan wel woonadres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • De prijswinnaar wordt binnen uiterlijk twee weken na het beëindigen van de actie bekend gemaakt op de geadviseerde media. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om dit kanaal te controleren en de prijs te claimen.
 • De prijs wordt binnen maximaal twee weken na de bekendmaking van de winnaar verstuurd naar de betreffende persoon. Ook kan het zijn dat de winnaar de prijs dient op te halen op een aangegeven locatie. Hiervoor geldt dezelfde periode van twee weken.
 • Wanneer de prijs niet binnen de vastgestelde tijd in ontvangst wordt genomen of wordt geweigerd, behoudt The Little Green Bag zich het recht om de prijs niet meer uit te keren of deze uit te reiken aan een andere deelnemer.
 • Wanneer de prijs een waardecheque of een cadeaubon betreft, dan dient deze binnen een jaar verzilverd te worden.
 • Winnaars worden gedurende een periode van zes maanden uitgesloten van deelname aan nieuwe acties of spellen.
 • The Little Green Bag behoudt zich het recht om een actie eerder te beëindigen of volledig te staken, zonder opgaaf van reden. De organisator kan dit te allen tijde doen, zonder dat hier een vergoeding tot schade voor kan worden geëist.
 • De prijzen worden beschikbaar gesteld door The Little Green Bag of sponsors in de staat waarin zij op dat moment verkeren. De organisator is niet verantwoordelijk voor zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen en andere schade (inclusief de schade die veroorzaakt kan worden tijdens het transport).
 • Eventuele kosten voor de prijs, zoals BTW en verzendkosten, zijn voor rekening van The Little Green Bag.
 • The Little Green Bag is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een actie. Alles is onder voorbehoud van drukfouten, spelfouten, zetfouten of andere vergelijkbare fouten. Dit kan The Little Green Bag onder geen enkele wijze worden tegengeworpen of ergens toe verplichten.
 • Door akkoord te gaan met de spelvoorwaarden, geeft de deelnemer aan bereid te zijn om mee te werken aan promotionele activiteiten die verband hebben met de actie. Hieronder kan een prijsuitreiking vallen. Foto's kunnen door The Little Green Bag worden gebruikt voor promotionele- of publiciteitsdoeleinden.
 • The Little Green Bag is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade die tot stand kan komen door het gebruik van de website of door het doorverwijzen naar websites van derden.
 • The Little Green Bag is niet verantwoordelijk voor de kosten die een deelnemer eventueel maakt om deel te kunnen nemen aan een actie.
 • De deelnemer geeft middels zijn deelname toestemming aan de organisator om alle gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de actie en uitreiking van de prijzen.
 • Met deze toestemming geeft de deelnemer akkoord om zich te laten informeren over acties en aanbiedingen van The Little Green Bag, via bijvoorbeeld een nieuwsbrief.
 • Acties die plaatsvinden op social media staan los van de betreffende kanalen. Zij zijn op geen enkele wijze verbonden aan de actie of aan The Little Green Bag.
 • The Little Green Bag gaat zorgvuldig om met de gegevens van de deelnemer en handelt conform de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming persoonsgegevens. Het privacy beleid van The Little Green Bag kan te allen tijde online worden geraadpleegd.
 • Door deel te nemen gaat de deelnemer akkoord met het privacy beleid en het cookiebeleid van The Little Green Bag.
 • The Little Green Bag kan te allen tijde de spelvoorwaarden wijzigen. Het regelmatig controleren van de spelvoorwaarden wordt daarom geadviseerd.
 • The Little Green Bag behoudt zich het recht om in geval van overmacht de actie op elk gewenst moment op te schorten, te beëindigen en besluiten om niet over te gaan op het uitkeren van prijzen. Hieronder vallen faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van de prijs of de aanvraag van surseance van betaling. Er kan worden besloten om een andere prijs toe te kennen.
 • Deze spelvoorwaarden hebben geen betrekking op acties die door derden worden georganiseerd en The Little Green Bag is daar dan ook niet aansprakelijkheid voor.
 • Op deze spelvoorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.